Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Rejestracja osoby niepełnosprawnej

Jesteś na: Strona główna / Dla niepełnosprawnych / Rejestracja osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:

Bezrobotny - to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie otrzymuje żadnych dochodów.

Poszukujący pracy - oprócz ustalonej niepełnosprawności posiada dochód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy pobiera rentę socjalną (świadczenia ZUS) bądź zasiłek stały, wyrównawczy z MOPS.

Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która:

 • posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • nie jest zatrudniona i nie uzyskuje przychodów
 • nie pobiera żadnych świadczeń pieniężnych
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy przynajmniej w połowie wymiaru czasu pracy
 • nie uczy się w systemie dziennym
 • ma ukończone 18 lat
 • nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna
 • przebywa i ma zameldowanie stałe lub czasowe na terenie powiatu przasnyskiego
 • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności
 • nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2ha przeliczeniowe

 

Status osoby poszukującej pracy może uzyskać osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat
 • posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • jest niezatrudniona
 • poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • jest zatrudniona i zgłasza zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM