Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Pośrednictwo pracy

Jesteś na: Strona główna / Dla pracodawców / Pośrednictwo pracy

 

P O Ś R E D N I C T W O     P R A C Y    D LA   
P R A C O D A W C Ó W

 

Usługi rynku pracy zgodnie zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 roku  świadczy  się dla bezrobotnych i poszukujących pracy zwanych osobami zarejestrowanymi  oraz dla osób niezarejestrowanych zwanych osobami niezarejestrowanymi , a także dla PRACODAWCÓW.

W zakres usług rynku pracy wchodzą:

1. pośrednictwo pracy,

2.poradnictwo zawodowe

3.organizacja szkoleń.

Pośrednictwo pracy zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004, Dz.U.Nr 674 art.36. ust.1 polega na:

- udzielaniu pomocy pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifiikacjach zawodowych,

- upowszechnianiu ofert pracy w tym przekazywanie ich do internetowej bazy ofert pracy,

- udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

- informowanie pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

- inicjowanie i organizowanie kontaktów z bezrobotnymi i poszukujacymi pracy.

Pośrednictwo pracy dla  pracodawców  prowadzone jest nieodpłatnie  zgodnie z zasadami:

- dostępności usług pośrednictwa pracy,

- dobrowolności- oznaczającej wolne od przymusu korzystania z usług pośrednictwa pracy,

- jawności- oznaczającej , że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy, z zachowaniem ustalonego wcześniej z pracodawcą kryterium , dotyczącego identyfikacji bądź nie identyfikacji pracodawcy

Zgodnie  z art. 36 ust 5a. w/w ustawy:

- Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Ponadto na podstawie art.36 ust.5 e  powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

1.zawarł w ofercie pracy wymagania , które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy , w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawnośc,rasę, religię, narodowość, przekonanie polityczne, przynależnośc związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Ponadto na podstawie art.36 ust.5f powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, a w szczególności jeżeli pracodawca :

1.w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objety postepowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunkow realizacji oraz sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz.U.Nr.667) pośrednictwo pracy prowadzone jest przez:

-  bezpośredni kontakt pośrednika pracy  z pracodawcą w celu przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia  pomocy w ramach pośrednictwa pracy,

- udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane ,

- umożliwienie zgłaszania ofert pracy przez pracodawcę bez konieczności bezpośredniego kontaktu  z pośrednikiem pracy,

- organizację giełd pracy w celu bezpośredniego kontaktu pracodawcy z kandydatami do pracy.

Pośrednictwo pracy jest świadczone dla PRACODAWCÓW prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwanych pracodawcami krajowymi oraz pracodawcami z państw członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem państw EOG nie nalężacych do Unii.

Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje oferty pracy od pracodawców zwane krajowymi ofertami  pracy,które dotyczą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zgłoszenie krajowej oferty pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego w dowolny sposób : piseminie, faxem , telefonicznie , e-mailem.

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pośrednictwo pracy [ 5 ]
typ pliku: doc Oświadczenie pracodawcy o obowiązku zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu faktu rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy 39 KB pobierz: Oświadczenie pracodawcy o obowiązku zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu faktu rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy
typ pliku: pdf Wniosek o świadczenie usługi rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu 191 KB pobierz: Wniosek o świadczenie usługi rynku pracy przez  Powiatowy Urząd  Pracy  w Przasnyszu
typ pliku: doc Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamierz powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi 47 KB pobierz: Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamierz powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi
typ pliku: pdf Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 1.42 MB pobierz: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
typ pliku: doc Zgłoszenie krajowej oferty pracy 172 KB pobierz: Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM