Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Formy wsparcia dla pracodawców

Jesteś na: Strona główna / Dla pracodawców / Formy wsparcia dla pracodawców

OFERTA WSPÓŁPRACY w oparciu o dwustronne umowy na tworzenie miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy:

Prace interwencyjne:

W przypadku zatrudnienia bezrobotnych z grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przez okres do 6,12 lub 24 miesięcy pracodawca uzyskuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne...

czytaj więcej

Roboty publiczne:

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej...

czytaj więcej

Prace społecznie użyteczne:

Na wniosek gminy powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 godzin w tygodniu...

czytaj więcej

Przygotowanie zawodowe:

Pracodawca bez nawiązania stosunku pracy przez okres do 6 miesięcy skierowanym bezrobotnym z grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, których kwalifikacje nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy stwarza możliwość zdobycia nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy...

czytaj więcej

Staże:

Pracodawca bez nawiązywania stosunku pracy - przez okres do 12 miesięcy skierowanym bezrobotnym będącym w wieku do 25 lat, a w przypadku osób kończących szkoły wyższe, które nie ukończyły 27 lat i nie posiadającym doświadczenia zawodowego stwarza możliwość nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy...

czytaj więcej

Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy:

Pracodawca może uzyskać refundację w wysokości nie wyższej niż 500% przeciętnego wynagrodzenia poniesionych kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, pod warunkiem jego zatrudniania przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy...

czytaj więcej

Szkolenia:

Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy może uzyskać refundację kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy. Pracodawca, który na podstawie planu szkoleń uzgodnionego z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielem załogi skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie może uzyskać refundację...

czytaj więcej

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM